Provozní řád tábora

Veselá věda z.ú.

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

 

I. Vysvětlení pojmů
 • Příměstský tábor (dále jen PT)

PT je vypsán na 5 po sobě jdoucích pracovních dnů (pondělí – pátek). Každý táborový den začíná v 7:45 – 8 hodin a končí v 15:45 – 16:00 hodin (může být dohodnuto se zákonnými zástupci jinak, dle programu). Nabídky a podmínky PT jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.veselaveda.cz .

 • Organizátor tábora a hlavní vedoucí

Organizátorem tábora je Veselá věda, z.ú. Na jednotlivých turnusech zastupují organizátora lektoři Veselé vědy z.ú., které organizátor pověří do funkce hlavního vedoucího.

 • Zákonný zástupce

Zákonným zástupcem se rozumí osoba pověřená zastupováním dítěte dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

 • Účastník PT

Účastníkem se dítě stává až po odeslání řádně vyplněné přihlášky, včetně vyplněného posudku o zdravotní způsobilosti a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora. Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u lékaře apod.) je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit a zkonzultovat s hlavním vedoucím.

 • Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

Hlavní vedoucí PT nebo pověřený instruktor je zodpovědnou osobou, která od zákonného zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení a zase jej předává zákonnému zástupci při jeho ukončení.

 • Zahájení PT

PT je pro účastníka zahájen na předem určeném místě, v předem určeném čase. Účastníka předá zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba.

 • Ukončení PT

Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (obvykle místo pořádání PT nebo při návratu z výletu místo příjezdu dopravního prostředku), v předem určeném čase. Účastník bude předán zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě.

 

II. Povinnosti a práva zákonného zástupce dítěte

Zákonný zástupce je povinen:

 • V termínech daných organizátorem přihlásit dítě podáním řádně vyplněné přihlášky, která je vytvořena pro tento účel a uhradit cenu tábora v plné výši.
 • Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce.
 • Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT.

Zákonný zástupce má práva:

 • Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení uhrazené částky, změní-li organizátor tábor nebo jeho zásadní avizované parametry (např. změna termínu).
 • Na vrácení úhrady ceny tábora, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora z jakýchkoliv důvodů.

 

III. Povinnosti a práva organizátora táborů

Organizátor je povinen:

 • Informovat zákonného zástupce alespoň týden před zahájením PT o termínech, rámcovém programu tábora a potřebném vybavení účastníka tábora.
 • Zajistit pro pořádání PT personální obsazení, programovou náplň, stravování (oběd, min hlavní chod) a celodenní pitný režim.
 • Po celou dobu konání PT dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu tábora. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti poskytnout první ošetření, informovat zákonného zástupce, případně zajistit doprovod k lékaři.
 • Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti účastníka na PT nebo její části, požádá-li jej o to zákonný zástupce (jedná se zde zejména o potvrzení pro potřeby příspěvku zaměstnavatele, sociálních příspěvků apod.).


Organizátor má právo:

 • Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí na tábor (např. věk, zdravotní stav, naplnění kapacity PT, případně zájemce se kterými byly v minulosti řešeny vážné výchovné problémy).
 • Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který veškeré podmínky pro přijetí na PT dříve splnil, ale tyto se k termínu zahájení tábora změnily tak, že se stal účastník neschopným se tábora zúčastnit (např. změny zdravotního stavu, účastník přišel do styku s infekcí).
 • Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav, chování apod.).
 • Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby se stal účastníkem tábora, jiným zájemcem (např. nedodal vyplněnou přihlášku, neuhradil cenu apod.).

 

IV. Zodpovědnost organizátora za účastníka PT
 • Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po jeho ukončení.
 • Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky PT.
 • Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupcem při zahájení PT.
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením PT a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

 

V. Cena za příměstský tábor

Cena jednoho turnusu činí 1900,- Kč/5 dnů. Jestliže účastník chce absolvovat pouze část tábora (např. 3 dny bude cena za den 380,- Kč), tuto skutečnost musí zákonný zástupce při předávání přihlášky uvést.

Přihlášky a platby

 • Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušné ceny.
 • Cenu tábora je nutno uhradit do daného termínu převodem na účet Veselé vědy.
 • Zájemce, který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT se považuje za nepřihlášeného.
 • Bude-li za účastníka hradit cenu tábora zaměstnavatel zákonného zástupce, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatel zašle objednávku Veselé vědě. Na základě objednávky bude vystavena faktura zaměstnavateli zákonného zástupce, která bude uhrazena bankovním převodem.
 • Organizátor je povinen vystavit fakturu na zaměstnavatele zákonného zástupce pouze v případě, že bude mít k dispozici písemnou objednávku s jasným označením tábora, účastníka, zákonného zástupce a částky, která má být fakturována.
 • Vratky a storno poplatky: 100% vratka ceny PT se uplatňuje při řádném odhlášení zákonného zástupce nejdéle do 31.5.2017. 50% vratka ceny se uplatňuje při řádném odhlášení účastníka alespoň jeden den před zahájením tábora (např. zákonný zástupce odhlásí účastníka tábora v neděli – den před nástupem). V případě, že za sebe najdete náhradníka, vracíme Vám 100%.

 

VI. Táborová dokumentace
 • Povinnou dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem PT organizátoru tvoří přihláška (nebo elektronická přihláška) na které je uvedeno jméno, datum narození, bydliště, kontakt na zákonného zástupce účastníka, dále potvrzení o bezinfekčnosti, kopie kartičky ZP, prohlášení a souhlas (bude poskytnuto).
 • Při neodevzdání dokumentace nesmí organizátor povolit účastníkovi vstup na tábor.

 

VII. Řád na táboře
 • Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní program tábora. Každý účastník je povinen tato pravidla dodržovat.
 • Každý účastník je povinen se řídit pokyny vedoucího tábora a pracovníků tábora.
 • Chce-li odvést zákonný zástupce účastníka z PT dříve, je povinen tuto skutečnost sdělit hlavnímu vedoucímu tábora písemně. V potvrzení musí být uveden datum a přesný čas převzetí účastníka od organizátora zákonným zástupcem a podpis zákonného zástupce.
 • Informace a nakládání s nimi: s osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci táborové činnosti fotografován, pořízené fotografie budou archivovány a používány při prezentaci a propagaci činnosti SZMH (např. v tisku, internetu apod.).

 

Platnost tohoto Provozního řádu příměstských táborů nabývá platnost dne 1.5.2016