Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zájmovou činnost

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. POSKYTOVATEL
Veselá věda z. ú.
IČ 03657914
sídlo Podhorská 376/21
46601 Jablonec nad Nisou


Tel.: 602 642 993
martina@veselaveda.cz

III. SLUŽBY
Kroužky, tábory, vzdělávací pobyty pro děti a mládež.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah vzniká předáním přihlášky Veselé vědě. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami.

V. ZPŮSOB ÚHRADY
Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem, ale ne později než před zahájením druhé lekce kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Veselé vědy. Správný ID kód dítěte/VS je nutností při zadávání platby. Pokud o to Rodič požádá, vystaví Veselá věda potvrzení například pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě smluvní vztah zaniká zpětně od samého začátku aktivity.

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE
V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhající aktivity nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny. Veselá věda může poskytnout přiměřenou náhradu (např. formou lekcí zdarma nebo poměrné části zaplacené ceny) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte.

U aktivit, na které je Dítě přihlášené, ale které dosud nezačaly (tábory), se postupuje takto:
Veselá věda vrátí 100% uhrazené částky při řádném odhlášení Dítěte zákonným zástupcem nejdéle jeden měsíc před zahájením aktivity. U letních příměstských táborů se vrací 100% uhrazené částky při odhláškách do 31. května.
U odhlášek v kratší lhůtě vrátí Veselá věda 50% uhrazené částky. V případě, že za sebe najdete náhradníka, vrátí Veselá věda 100% uhrazené částky.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ VESELÉ VĚDY
Veselá věda může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Veselá věda oprávněna aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Veselá věda může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Veselá věda zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY
Veselá věda se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

IX. SOUČINNOST NA STRANĚ DĚTÍ A RODIČŮ
Veselá věda má stanoven provozní řád a další podmínky účasti. V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Veselá věda ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VYŠŠÍ MOC
V případě zásahu vyšší moci nemá Veselá věda vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti Veselé vědy dané změnou legislativy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

Tyto podmínky jsou platné od 19. 10. 2015 (aktualizace článku VI. dne 18.4.2017)
V Jablonci nad Nisou dne 19. 10. 2015